Regulamin konkursu


KONKURS KONSUMENCKI BRIGGS&STRATTON 2017

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin  określa  zasady  uczestnictwa  we  wspólnym  konkursie  konsumenckim BRIGGS&STRATTON.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
4. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa PEMAPE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 94/97, 02-777 Warszawa, NIP 524-23-49-022.
5. Konkurs jest organizowany na terenie całego kraju w okresie od 15.02.2017 do 31.08.2017.
6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Konkursie mogą brać udział konsumenci indywidualni – osoby fizyczne, które w dniu wysłania zgłoszenia do Konkursu ukończyły 18 lat,  posiadające stały adres zamieszkania na  terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej. Dostarczanie  nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy PEMAPE Sp. z o.o. oraz pracownicy BRIGGS&STRATTON oraz członkowie ich rodzin, przez których rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych,  rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu w sposób określony w pkt. II jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażenia na nie zgody.
9. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), z zastrzeżeniem punktu I.6, może być każdy, kto ukończył 18 rok życia.
2. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia lub filmu prezentującego jak Uczestnik korzysta z dowolnego sprzętu napędzanego silnikiem firmy BRIGGS&STRATTON.
3. Zdjęcia lub filmy można przesyłać:
– drogą mailową na adres: konkurs@jakwybrackosiarke.pl
– drogą pocztową na adres: Briggs & Stratton, ul. Tramwajowa 5/26, 76-200 Słupsk\
– za pomocą Facebooka na adres fanpage’a:
https://www.facebook.com/ZielonyTrawnikzBriggsandStratton
4. W Konkursie nie będą uwzględniane zdjęcia lub filmy zawierające elementy powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich.
5.  Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
6. Zgłoszenia dokonane przez osoby nie spełniające warunków uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.
8. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia, zgodnie z Regulaminem. Każdy Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu, niezależnie od liczby przesłanych zgłoszeń. Nagroda jest tylko jedna – traktorek.
9. Z chwilą nadesłania zdjęcia lub filmu prezentującego  Uczestnika korzystającego  z dowolnego sprzętu napędzanego silnikiem BRIGGS&STRATTON, na  Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do jego swobodnego wykorzystywania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłaszane do Konkursu pomysły są jego autorstwa i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Odpowiedzialności z tego tytułu ponosi Uczestnik.
11. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
– problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
– udział w Konkursie  niezgodnie  z postanowieniami  niniejszego  Regulaminu  lub z przepisami prawa i szkody tym spowodowane,
– przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,
– niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem przez Uczestnika danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody, bądź przesłaniem błędnych danych.
– nie dotarcie lub opóźnione dotarcie do Organizatora propozycji zdjęcia/filmu albo za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od Organizatora
– opóźnienia lub inne przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora
– zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem leży po stronie Uczestników. Organizator nie odpowiada za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika lub za podanie danych innej osoby, a także za skutki takich działań Uczestnika.
14. W każdym przypadku odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

III. NAGRODY
1. W Konkursie nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest traktorek ogrodowy Marcina Gortata z jego autografem.
2. Nagrody dodatkowe stanowią:
– miniatura Pontiaca GTO – 3 szt., za zajęcie kolejnych trzech miejsc
– t-shirt z autografem Marcina Gortata – 10 szt., za zajęcie kolejnych dziesięciu miejsc
2. Na podstawie Art. 30. 1. Pkt 2. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w Konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Płatnikiem podatku jest PEMAPE Sp. z o.o. Wygrane o wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) są wolne od podatku dochodowego.

IV. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Spośród osób spełniających warunki Regulaminu, które prześlą zdjęcie lub film prezentujący jak Uczestnik korzysta z dowolnego sprzętu napędzanego silnikiem BRIGGS&STRATTON, Komisja Konkursowa wybierze 14 zdjęć/filmów, które zostaną nagrodzone, a najlepsze zdjęcie/film otrzyma nagrodę główną.
2. Nadchodzące zgłoszenia będą rejestrowane w okresie od dnia 15.02.2017 do dnia 31.08.2017 do godziny 23:59
3. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi najpóźniej w dniu 29.09.2017r.
5. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko te zdjęcia/filmy, które zostały przedstawione zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione w Konkursie propozycje dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie, w tym które nie dokonały skutecznego zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6. Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane decyzją 3-osobowego jury – Komisji Konkursowej składającej się z pracowników firm BRIGGS&STRATTON oraz PEMAPE Sp. z o.o. (dalej zwane Komisją Konkursową).
6. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nieodwołalna, może być zmieniona jedynie w przypadku opisanym w rozdziale V pkt 1 Regulaminu lub w związku ze zmianą Regulaminu.
7. Nagrodę główną otrzymuje tylko 1 osoba, nagrody pocieszenia 13 osób.

V. PRZEKAZANIE NAGRODY
1. Organizator zobowiązuje się do przekazania zwycięzcy nagrody w terminie ustalonym ze zwycięzcą.
2. O przyznaniu nagrody uczestnik zostaje powiadomiony telefonicznie a następnie e- mailem.
3. Z chwilą  przekazania  nagrody,  Organizator  nabywa  wszelkie  prawa  autorskie  do zwycięskiego zdjęcia/filmu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

VI. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator  jest administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Konkursu  i jest uprawniony  do przetwarzania  danych osobowych  Uczestników  Konkursu wyłącznie  w zakresie i w  celach związanych z Konkursem w  oparciu o przepisy z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Regulaminu.
2. Organizatorzy są uprawnieni do przetwarzania w szczególności następujących danych osobowych uczestników Konkursu:
Nazwisko i imiona
Adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, Adres poczty elektronicznej i ewentualnie witryny WWW
3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w Konkursie. Uczestnicy, którzy podali swoje dane osobowe, mają prawo zgłosić konieczność ich poprawienia lub dostępu do tych danych.
4. Organizatorzy mają prawo do przetwarzania również innych danych jeżeli okaże się to niezbędne do  nawiązania, ukształtowania lub rozwiązania stosunku prawnego z Uczestnikami  Konkursu  lub wykonania  obowiązków.  Przetwarzanie  i ochrona  danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności Organizatora.
5. Uczestnicy Konkursu akceptując warunki Regulaminu przyjmują do wiadomości, iż zostali poinformowani o dobrowolności podania danych, prawie  do wglądu i poprawiania danych oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcy Konkursu jak również wywiadów z nimi na łamach social media oraz stron www zarówno PEMAPE Sp. z o.o. jak i BRIGGS&STRATTON.

VII. REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora Konkursu w  terminie 30 dni od daty przekazania nagrody. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
2. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. O wyniku postępowania reklamacyjnego Komisja pisemnie powiadamia Uczestnika Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych reklamacji w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora Konkursu, po  wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. Wszelkie inne spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą również rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w czasie trwania Konkursu. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie www.jakwybrackosiarke.pl chyba że Organizator postanowi inaczej.
2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3.  Postanowienia  niniejszego  Regulaminu  podlegają  przepisom  prawa  polskiego.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje  się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Regulamin konkursu – wersja PDF