Aplikacja mobilna


Pobierz naszą bezpłatną aplikację!

Polityka prywatności dla aplikacji mobilnej „Zielony Trawnik”

  1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do korzystania z aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez spółkę Agencja Reklamowa PEMAPE Sp. z o.o. (zwana dalej „PEMAPE”)
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 25 maja 2018r, zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Agencja Reklamowa PeMaPe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-777), Al. Komisji Edukacji Narodowej 94/97, KRS 93563. (zwana dalej „Administratorem”).
  3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
  4. Użytkownik, korzystając z aplikacji mobilnej, akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.
  5. PEMAPE nie zbiera danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie.
  6. Podczas korzystania przez użytkownika z aplikacji mobilnej automatycznie zbierane są dane demograficzne. Statystyki użycia aplikacji, itp., dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby użytkownika.
  7. W celu poprawy jakości świadczonych usług, PEMAPE korzysta również z systemów do monitorowania błędów aplikacji mobilnych. W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia błędu aplikacji, PEMAPE może automatycznie zbierać od użytkownika informacje dotyczące błędu aplikacji, w szczególności o stanie urządzenia użytkownika w momencie wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia użytkownika w chwili wystąpienia błędu. Dane te nie będą miały charakteru danych osobowych.
  8. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników aplikacji mobilnej lub też do zbierania danych demograficznych o użytkownikach.
  9. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
  10. PEMAPE zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności.